thailawwatch.org เป็นโครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมายภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และสถาบันพระปกเกล้า

  thailawwatch.org เป็นเว็บไซต์ ระบบติดตามร่างกฎหมาย (tracking system) ซึ่งกำลังจะเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ต้นทางคือคณะรัฐมนตรี ไปจนถึงการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และสิ้นสุดที่การประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยเว็บไซต์จะทำหน้าที่ติดตามความคืบหน้าของร่างกฎหมาย รวมทั้งมีบทวิเคราะห์ร่างกฎหมายบางฉบับที่มีความสำคัญต่อสังคม เพื่อเป็นช่องทางที่ง่ายต่อการติดตามของสื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจ

  กฏหมายไทย ร่างอย่างไร?


  กระบวนการนิติบัญญัติของประเทศไทย


  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

  finalreport

  องค์กรเครือข่าย

  พระปกเกล้า

  ilawlogo-last

  คปก

  ติดตามร่างกฎหมาย

   

  ข่าวสาร

  เข้าสู่ยุคใหม่ ของการเสนอกฎหมายโดยประชาชน (จากเว็บไซต์ iLaw.or.th)

  กว่าหกปีของการรอคอย และกว่าสามปีเต็มของการดิ้นรนในรัฐสภา “พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย” ฉบับใหม่ ก็ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา เหลือเพียงขั้นตอนการลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้น สังคมไทยก็จะเข้าสู่ยุคใหม่ของการเสนอกฎหมายโดยประชาชน

  รัฐธรรมนูญปี 2540 กำหนดว่า ประชาชนจะเสนอกฎหมายได้โดยเข้าชื่อกัน 50,000 คน และพ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2542 ก็กำหนดรายละเอียดต่างๆ ตามมา เช่น ต้องใช้หลักฐานเป็นสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของคนทั้ง 50,000 ประธานรัฐสภามีอำนาจสั่งไม่รับร่างกฎหมายของประชาชนได้หากเป็นกฎหมายที่ไม่เข้าหมวด 3 หรือหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งกว่า 15 ปีภายใต้ระบบนี้ สิทธิการมีส่วนร่วมโดยตรงของประชาชนแทบไม่เกิดขึ้นได้จริง จึงนำมาสู่การผลักดันเพื่อแก้ไขเสียใหม่

  รัฐธรรมนูญปี 2550 กำหนดใหม่ว่า ประชาชนจะเสนอกฎหมายได้โดยเข้าชื่อกัน 10,000 คน ด้านภาคประชาชนอย่างมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติและสถาบันพระปกเกล้า ต่างจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายแล้วรวบรวมรายชื่อประชาชนเสนอ เพื่อวางระบบการเข้าชื่อเสนอกฎหมายแบบใหม่ ส่งเสริมการใช้สิทธิของประชาชนให้มีความหวังมากขึ้น

  ‘สภา​เกษตรกร​แห่งชาติ’ ​เดินหน้าติดตาม​การขับ​เคลื่อน​การ​แก้ปัญหา​ให้​เกษตรกร

  ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สภา​เกษตรกร​แห่งชาติ ​เป็นร่าง พ.ร.บ.ของ​เกษตรกรที่รอคอยกันมายาวนานกว่า 30 ปี จน​ในที่สุด ​ได้มี​การตรา พ.ร.บ.สภา​เกษตรกร​แห่งชาติ พ.ศ.2553 ออก​ใช้บังคับ​เป็นผลสำ​เร็จ ​โดย​ได้ลงประกาศ​ในราชกิจจานุ​เบกษา ​เมื่อวันที่ 19 พ.ย.53 ​ให้จัดตั้ง สภา​เกษตรกร​แห่งชาติ ขึ้น​โดยมี​เจตนารมณ์​เพื่อรักษาผลประ​โยชน์​เกษตรกร​โดยรวม สภา​เกษตรกร​แห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ​ใน​การนำ​เสนอปัญหาของ​เกษตรกร​และ​แนวทาง​การ​แก้​ ไขปัญหา​ความ​เสียหายของราคา​และผลผลิตทาง​การ​เกษตร รวม​ทั้ง​การกำหนดสวัสดิ​การ​แก่​เกษตรกร​และอื่นๆ ด้วย​การสนับสนุนสิทธิ​การมีส่วนร่วมของ​เกษตรกร

   

  วิเคราะห์ร่างกฎหมาย

  บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม) (โดยทีมงาน ThaiLawWatch)

  การดำเนินคดีแบบกลุ่ม หรือ Class action คือ การฟ้องคดีในกรณีที่มีผู้เสียหายจำนวนมากซึ่งมีสิทธิเรียกร้องจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกันในคราวเดียวกัน โดยโจทก์ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ดูแลและคุ้มครองผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่ม และมีทนายความฝ่ายโจทก์จะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคดีโดยมีเงินรางวัลทนายเป็นสิ่งจูงใจในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย ลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาล และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรม นอกจากนี้ ยังมีผลทำให้ผู้ประกอบการเกิดความระมัดระวังในการดำเนินกิจการมิให้ก่อความเสียหายต่อประชาชนยิ่งขึ้น