ร่างกฎหมายที่อยู่ในขั้นตอน ตกไปเนื่องจากเปลี่ยนรัฐบาล

ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ พ.ศ. ….

รอผ่าน: 1523 วัน ปรับปรับปรุงล่าสุด: 27 Sep 2011

เป็นไปตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้มีองค์การอิสระทำหน้าที่ให้ความเห็นประกอบการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน

ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. ….

รอผ่าน: 1523 วัน ปรับปรับปรุงล่าสุด: 27 Sep 2011

กำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งสำหรับความเสียหายจากมลพิษของน้ำมัน ค.ศ. 1992

ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

รอผ่าน: 1523 วัน ปรับปรับปรุงล่าสุด: 27 Sep 2011

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ….

รอผ่าน: 1523 วัน ปรับปรับปรุงล่าสุด: 27 Sep 2011

เพื่อให้เป็นมาตรการคุ้มครองจากการละเมิดและแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น กำหนดหลักเกณฑ์การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ….

รอผ่าน: 1523 วัน ปรับปรับปรุงล่าสุด: 27 Sep 2011

ให้มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ

ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

รอผ่าน: 1523 วัน ปรับปรับปรุงล่าสุด: 27 Sep 2011

แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการภายในพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ….

รอผ่าน: 1523 วัน ปรับปรับปรุงล่าสุด: 27 Sep 2011

เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดสถานะความเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้เหมาะสม

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม)

รอผ่าน: 1523 วัน ปรับปรับปรุงล่าสุด: 27 Sep 2011

คดีแบบกลุม (class action) เป็นคดีที่มีผูเสียหายจํานวนมากอันเกิดจากมูลละเมิด หรือการผิดสัญญา หรือความเสียหายที่เกิดจากกฎหมายเฉพาะตางๆ ที่มุงประสงคจะคุมครองบุคคลจํานวนมาก เชน คดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม คดีเกี่ยวกับแรงงาน หรือคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ….

รอผ่าน: 1523 วัน ปรับปรับปรุงล่าสุด: 27 Sep 2011

เพื่อให้มีการนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งไม่สามารถจำนองหรือจำนำได้ มาใช้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินได้โดยไม่ต้องส่งมอบการครอบครอง ซึ่งจะทำให้การนำหลักประกันอื่นๆ มาใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อมากขึ้น อันจะทำให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกยิ่งขึ้น

ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ….

รอผ่าน: 1523 วัน ปรับปรับปรุงล่าสุด: 27 Sep 2011

มีหนังสือแจ้งต่อเจ้าพนักงานในท้องที่ทราบล่วงหน้า พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ วิธีการ สถานที่ วัน เวลา และระยะเวลาที่จะจัดให้มีการชุมนุมสาธารณะ จำนวนผู้เข้าร่วมการชุมนุมโดยประมาณ และชื่อที่อยู่ของผู้จัดให้มีการชุมนุม