ร่างกฎหมายที่อยู่ในขั้นตอน รอ ส.ส. รับหลักการ

ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ….

รอผ่าน: 1347 วัน ปรับปรับปรุงล่าสุด: 21 Mar 2012

กำหนดให้มีมาตรการควบคุมการทำประมงที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรการประมงขึ้นใหม่เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างชาวประมงพื้นบ้านกับชาวประมงเชิงพาณิชย์ ส่งเสริมให้ชาวประมงในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ….

รอผ่าน: 1438 วัน ปรับปรับปรุงล่าสุด: 21 Dec 2011

เนื่องจากในปัจจุบันมีการฟ้องร้องผู้ให้บริการสาธารณสุขทั้งทางแพ่งและอาญา ทำให้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้รับและผู้ให้บริการสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงจำเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขเยียวยาและสร้างความเป็นธรรมด้วยการตั้งกองทุนเพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย