ร่างกฎหมายที่อยู่ในขั้นตอน รอ ส.ส. เห็นชอบ

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ….

รอผ่าน: 777 วัน ปรับปรับปรุงล่าสุด: 9 Oct 2013

สาระสำคัญ 1.1 กำหนดให้การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทย 1.2 กำหนดให้การให้บริการแก่ผู้รับบัตรจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด 1.3 กำหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต เช่น การให้บริการแก่ผู้รับบัตร การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและการให้บริการแก่ผู้รับบัตร และหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและการคุ้มครองผู้ถือบัตร

ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ….

รอผ่าน: 1338 วัน ปรับปรับปรุงล่าสุด: 27 Mar 2012

กำหนดให้มีระบบการเก็บรักษา อนุรักษ์ และการคุ้มครองเอกสารจดหมายเหตุ และให้มีหอจดหมายเหตุแห่งชาติเพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษา อนุรักษ์ และให้บริการแก่ประชาชนในการศึกษา การค้นคว้า หรือการวิจัยเอกสารจดหมายเหตุ