ร่างกฎหมายที่อยู่ในขั้นตอน รอ ส.ว. รับหลักการ

ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. ….

รอผ่าน: 3099 วัน ปรับปรับปรุงล่าสุด: 5 Jun 2007

สาระสำคัญ กำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน   เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งสำหรับความเสียหายจากมลพิษของน้ำมัน ค.ศ. 1992  (International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992)  โดยให้เจ้าของเรือต้องรับผิดชอบอย่างเคร่งครัดและต้องเอาประกันภัยหรือจัดหาหลักประกันทางการเงินอื่นใดเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน