ร่างกฎหมายที่อยู่ในขั้นตอน รอ ส.ส. พิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ….

รอผ่าน: 1380 วัน ปรับปรับปรุงล่าสุด: 15 Feb 2012

ตั้งองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคับใช้กฎหมายและกฎ  และให้ความเห็นในการกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค