ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ….

สถานะปัจจุบัน: รอ ส.ส. เห็นชอบ รอผ่าน: 1342 วัน ปรับปรุงล่าสุด: 27 March 2012

สาระสำคัญ

กำหนดให้มีระบบการเก็บรักษา อนุรักษ์ และการคุ้มครองเอกสารจดหมายเหตุ และให้มีหอจดหมายเหตุแห่งชาติเพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษา อนุรักษ์ และให้บริการแก่ประชาชนในการศึกษา การค้นคว้า หรือการวิจัยเอกสารจดหมายเหตุ

Download

1631 วัน 113 วัน 8 วัน 68 วัน 1342 วัน                
1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10* 11 12