ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

สถานะปัจจุบัน: กมธ. ส.ส. รอผ่าน: 984 วัน ปรับปรุงล่าสุด: 21 March 2013

สาระสำคัญของร่างกฎหมาย

  • ขยายความคุ้มครองไปถึงลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทของส่วนราชการ
  • แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการประกันสังคม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการแพทย์
  • เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งที่ปรึกษา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษา และกรรมการการแพทย์
  • กำหนดให้กรรมการที่รัฐมนตรีแต่งตั้งต้องแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  • แก้ไขเพิ่มเติมระบบการบัญชี เรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน ระบบการเสนองบการเงิน และการจัดทำรายงานการประเมินสถานะของกองทุน
  • แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการยื่นแบบรายการขึ้นทะเบียนนายจ้าง การยื่นแบบรายการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และอัตราจำนวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ
  • เพิ่มเติมบทบัญญัติลดหย่อนการออกเงินสมทบในกรณีเกิดภัยพิบัติ
  • เพิ่มเติมเรื่องการจ่ายเงินสมทบของรัฐบาลเข้ากองทุนสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยให้รัฐบาลร่วมจ่ายเงินสมทบ แต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของเงินสมทบที่ได้รับจากผู้ประกันตน
  • แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนของผู้ประกันตน เช่น ให้ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยครอบคลุมถึงค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วย

Downloads

ฉบับนายเรวัต อารีรอบ พรรคประชาธิปัตย์

ฉบับนายนคร มาฉิม พรรคประชาธิปัตย์

ฉบับแรงงาน

ฉบับคณะรัฐมนตรี

บทวิเคราะห์ร่าง พ.ร.บ. โดยทีมงาน ThaiLawWatch

 

302 วัน 8 วัน 43 วัน 984 วัน                  
1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10* 11 12