ข่าวสาร/บทความ

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม) (โดยทีมงาน ThaiLawWatch)

6 พฤศจิกายน 2014

การดำเนินคดีแบบกลุ่ม หรือ Class action คือ การฟ้องคดีในกรณีที่มีผู้เสียหายจำนวนมากซึ่งมีสิทธิเรียกร้องจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกันในคราวเดียวกัน โดยโจทก์ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ดูแลและคุ้มครองผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่ม และมีทนายความฝ่ายโจทก์จะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคดีโดยมีเงินรางวัลทนายเป็นสิ่งจูงใจในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย ลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาล และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรม นอกจากนี้ ยังมีผลทำให้ผู้ประกอบการเกิดความระมัดระวังในการดำเนินกิจการมิให้ก่อความเสียหายต่อประชาชนยิ่งขึ้น

บทวิเคราะห์บทบัญญัติว่าด้วยธรรมาภิบาลใน พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และข้อเสนอในการปรับปรุง (โดยทีมงาน ThaiLawWatch)

23 กรกฎาคม 2014

ระบบธรรมาภิบาลของ กสทช. ในช่วงเกือบ 3 ปีของการปฏิบัติงานนั้น ถูกวิจารณ์ว่ามีปัญหาในหลากหลายมิติ บทวิเคราะห์ฉบับนี้เสนอให้ปรับกฎหมายให้ช่วยส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. …. (โดยทีมงาน ThaiLawWatch)

18 กรกฎาคม 2014

ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. …. กับการลดปัญหา ‘เทปสีแดง’

ข้อเสนอว่าด้วยกฎหมายควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐ (โดยทีมงาน ThaiLawWatch)

4 เมษายน 2014

ปัญหาเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐ กฎหมายควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐในต่างประเทศ และข้อเสนอว่าด้วยกฎหมายควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐ

รายงานสรุปและวิเคราะห์พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (โดยทีมงาน ThaiLawWatch)

17 ตุลาคม 2013

รายงานสรุปและวิเคราะห์ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

บทวิเคราะห์กฎหมายส่งเสริมวินัยการเงินการคลัง (ข้อเสนอว่าด้วย ร่างพระราชบัญญัติวินัยทางการคลังและการเงิน พ.ศ. …) โดยทีมงาน ThaiLawWatch

11 กรกฎาคม 2013

บทวิเคราะห์กฎหมายส่งเสริมวินัยการเงินการคลัง (ข้อเสนอว่าด้วย ร่างพระราชบัญญัติวินัยทางการคลังและการเงิน พ.ศ. …) โดยทีมงาน ThaiLawWatch

  • หน้า 1 จาก 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >