ข่าวสาร/บทความ

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม) (โดยทีมงาน ThaiLawWatch)

6 พฤศจิกายน 2014

การดำเนินคดีแบบกลุ่ม หรือ Class action คือ การฟ้องคดีในกรณีที่มีผู้เสียหายจำนวนมากซึ่งมีสิทธิเรียกร้องจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกันในคราวเดียวกัน โดยโจทก์ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ดูแลและคุ้มครองผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่ม และมีทนายความฝ่ายโจทก์จะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคดีโดยมีเงินรางวัลทนายเป็นสิ่งจูงใจในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย ลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาล และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรม นอกจากนี้ ยังมีผลทำให้ผู้ประกอบการเกิดความระมัดระวังในการดำเนินกิจการมิให้ก่อความเสียหายต่อประชาชนยิ่งขึ้น

บทวิเคราะห์บทบัญญัติว่าด้วยธรรมาภิบาลใน พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และข้อเสนอในการปรับปรุง (โดยทีมงาน ThaiLawWatch)

23 กรกฎาคม 2014

ระบบธรรมาภิบาลของ กสทช. ในช่วงเกือบ 3 ปีของการปฏิบัติงานนั้น ถูกวิจารณ์ว่ามีปัญหาในหลากหลายมิติ บทวิเคราะห์ฉบับนี้เสนอให้ปรับกฎหมายให้ช่วยส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. …. (โดยทีมงาน ThaiLawWatch)

18 กรกฎาคม 2014

ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. …. กับการลดปัญหา ‘เทปสีแดง’

ข้อเสนอว่าด้วยกฎหมายควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐ (โดยทีมงาน ThaiLawWatch)

4 เมษายน 2014

ปัญหาเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐ กฎหมายควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐในต่างประเทศ และข้อเสนอว่าด้วยกฎหมายควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐ

รายงานสรุปและวิเคราะห์พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (โดยทีมงาน ThaiLawWatch)

17 ตุลาคม 2013

รายงานสรุปและวิเคราะห์ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

บทวิเคราะห์กฎหมายส่งเสริมวินัยการเงินการคลัง (ข้อเสนอว่าด้วย ร่างพระราชบัญญัติวินัยทางการคลังและการเงิน พ.ศ. …) โดยทีมงาน ThaiLawWatch

11 กรกฎาคม 2013

บทวิเคราะห์กฎหมายส่งเสริมวินัยการเงินการคลัง (ข้อเสนอว่าด้วย ร่างพระราชบัญญัติวินัยทางการคลังและการเงิน พ.ศ. …) โดยทีมงาน ThaiLawWatch

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (โดยทีมงาน ThaiLawWatch)

11 กรกฎาคม 2013

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

  • หน้า 1 จาก 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >