ข่าวสาร/บทความ

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. …. (โดยทีมงาน ThaiLawWatch)

18 กรกฎาคม 2014

ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. …. กับการลดปัญหา ‘เทปสีแดง’

ข้อเสนอว่าด้วยกฎหมายควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐ (โดยทีมงาน ThaiLawWatch)

4 เมษายน 2014

ปัญหาเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐ กฎหมายควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐในต่างประเทศ และข้อเสนอว่าด้วยกฎหมายควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐ

รายงานสรุปและวิเคราะห์พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (โดยทีมงาน ThaiLawWatch)

17 ตุลาคม 2013

รายงานสรุปและวิเคราะห์ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

บทวิเคราะห์กฎหมายส่งเสริมวินัยการเงินการคลัง (ข้อเสนอว่าด้วย ร่างพระราชบัญญัติวินัยทางการคลังและการเงิน พ.ศ. …) โดยทีมงาน ThaiLawWatch

11 กรกฎาคม 2013

บทวิเคราะห์กฎหมายส่งเสริมวินัยการเงินการคลัง (ข้อเสนอว่าด้วย ร่างพระราชบัญญัติวินัยทางการคลังและการเงิน พ.ศ. …) โดยทีมงาน ThaiLawWatch

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (โดยทีมงาน ThaiLawWatch)

11 กรกฎาคม 2013

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. …. (โดยทีมงาน ThaiLawWatch)

1 พฤษภาคม 2013

รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ….

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ…. (โดยทีมงาน ThaiLawWatch)

26 มีนาคม 2013

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ….

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย (ฉบับที่…) พ.ศ. …. (โดยสถาบันพระปกเกล้า)

21 มีนาคม 2013

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย (ฉบับที่…) พ.ศ. …. (โดยสถาบันพระปกเกล้า)

  • หน้า 1 จาก 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >